Statut

STATUT
Stowarzyszenia pn. : Klub Kibica Siatkówki Jastrzębie

 

ROZDZIAŁ I

Nazwa, teren działania, siedziba władz, charakter prawny 

§1

Stowarzyszenie nosi nazwę: Klub Kibica Siatkówki Jastrzębie, zwanym dalej Stowarzyszeniem.

§2

 1. Stowarzyszenie prowadzi działalność na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, a dla właściwej realizacji celów statutowych może prowadzić także działalność poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Jastrzębie-Zdrój.

§3

 1. Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego, a w szczególności na podstawie ustawy – Prawo o stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 210), oraz niniejszego statutu.
 2. Stowarzyszenie powołuje się na czas niekreślony.

§4

 1. Stowarzyszenie ma osobowość prawną.
 2. Stowarzyszenie może tworzyć jednostki, sekcje, kluby problemowe – doraźne lub stałe działające w ramach Stowarzyszenia.

§5

Stowarzyszenie może przystępować do innych organizacji oraz związków, na zasadach zgodnych z prawem, jeżeli ich cele są zgodne z celami Stowarzyszenia.

§6

 1. Stowarzyszenie może używać barw, pieczęci, posiadać logo i odznakę organizacyjną.
 2. Nazwa Stowarzyszenia oraz wszelkie znaki związane ze Stowarzyszeniem podlegają ochronie prawnej.

ROZDZIAŁ II

Cele i środki działania 

§7

 1. Celem Stowarzyszenia jest:
 1. rozwijanie i propagowanie kultury kibicowania i uczestnictwa w zawodach sportowych,
 2. dopingowanie w sposób zorganizowany meczy siatkówki, w tym  z udziałem zespołów Klubu Sportowego Jastrzębski Węgiel S.A.,
 3. propagowanie i promowanie meczy piłki siatkowej,
 4. współpraca z władzami Klubu Sportowego Jastrzębski Węgiel S.A. i władzami miasta Jastrzębie-Zdrój oraz innymi organizacjami sportowymi, 
 5. organizacja ruchu kibicowskiego oraz  dbanie o zabezpieczenie jego interesów,
 6. wspieranie i propagowanie rozwoju sportu wśród członków Stowarzyszenia oraz  mieszkańców Powiatu Miasta Jastrzębie- Zdrój, a także rozwoju zainteresowań z zakresu sportu, rekreacji i turystyki na terenie swojego działania.
 1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:
 1. organizowanie kulturalnego dopingu w trakcie meczy piłki siatkowej, a w szczególności meczy z udziałem pierwszej drużyny Klubu Sportowego Jastrzębski Węgiel S.A.,
 2. organizowanie dla członków Stowarzyszenia wyjazdów  na mecze pierwszej drużyny Klubu Sportowego Jastrzębski Węgiel S.A. w rozgrywkach ligowych, pucharowych i europejskich,
 3. organizowanie spotkań z wybitnymi zawodnikami, trenerami i działaczami sportowymi,   
 4. aktywizowanie i integrowanie środowiska lokalnego,
 5.  organizowanie akcji promocyjnych propagujących sport, a w szczególności piłkę siatkową,
 6. pozyskiwanie środków finansowych na działalność statutową Stowarzyszenia.

§8

Stowarzyszenie opiera swoją działalność przede wszystkim na społecznej działalności swoich członków i działaczy oraz pomocy materialnej i organizacyjnej osób niebędących członkami, działaczy, sponsorów.

ROZDZIAŁ III

Członkowie Stowarzyszenia, ich prawa i obowiązki

§9

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 1. zwyczajnych,
 2. uczestników,
 3. honorowych,
 4. wspierających.

§10

 1. Członkiem zwyczajnym może zostać osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych, będąca obywatelem polskim lub cudzoziemcem, bez względu na miejsce zamieszkania, która:

a) zobowiąże się realizować cele statutowe Stowarzyszenia,

b) złoży pisemną deklarację członkowską,

c) uzyska pisemną akceptację Zarządu.

2. Członkami uczestnikami mogą być osoby mające ukończone 13 lat, a nie ukończone 18 lat i za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych, w trybie określonym w ust. 1.

3. Przyjęcia nowych członków zwyczajnych i uczestników dokonuje Zarząd uchwałą podjętą w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji.

4. Członkostwo honorowe może nadać Walne Zebranie Członków w szczególnie uzasadnionych przypadkach, osobom fizycznym, niezależnie od obywatelstwa, zasłużonym szczególnie dla rozwoju Stowarzyszenia. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu.

5. Członkami wspierającymi mogą być osoby prawne i fizyczne uznające i regularnie wspierające materialnie cele Stowarzyszenia. Członka wspierającego przyjmuje Zarząd Stowarzyszenia w formie uchwały.

6. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swój zarząd. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

§11

 1. Członkowie zwyczajni mają prawo:

a) wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,

b) uczestniczyć w Walnych Zebraniach Członków Stowarzyszenia i mieć głos stanowiący,

c) uczestniczyć w krajowych i zagranicznych imprezach sportowych oraz szkoleniowych na zasadach określonych przez Zarząd Klubu,

d) zgłaszać postulaty i wnioski wobec władz Stowarzyszenia oraz oceniać ich działania,

e) korzystać z uprawnień członkowskich wynikających ze statutowej działalności Stowarzyszenia,

f) brać udział w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie.

2. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

a) brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,

b) przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,

c) regularnego opłacania składek członkowskich.

3. Członkowie uczestnicy mają wszystkie prawa i obowiązki członków zwyczajnych z wyjątkiem biernego i czynnego prawa wyborczego.

4. Członkowie honorowi mają prawo do:

a) udziału w Walnych Zebraniach Członków z głosem doradczym,

b) udziału w imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie.

5. Członek honorowy ma obowiązek:

a) szanować i chronić własność Stowarzyszenia,

b) dbać o dobre imię Stowarzyszenia,

c) przestrzegać statutu i uchwał władz Stowarzyszenia.

6. Członkowie honorowi są zwolnieni z opłacania składek członkowskich.

7. Członkowie wspierający mają prawo:

a) do udziału  w działaniach statutowych Stowarzyszenia,

b) reprezentowania barw klubowych Stowarzyszenia,

c) udziału w Walnych Zebraniach Członków z głosem doradczym,

d) udziału w imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,

e) korzystania z urządzeń i sprzętu będących własnością Stowarzyszenia, na warunkach określonych stosowanym regulaminem,

f) korzystania z wszelkich przywilejów przyznanych przez Zarząd Stowarzyszenia.

8. Obowiązkiem członka wspierającego jest regularne wywiązywanie się z deklarowanych świadczeń oraz przestrzeganie Statutu, regulaminów i uchwał Stowarzyszenia.

9. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego.

§12

 1. Członkostwo ustaje w przypadku:

a) pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,

b) wykluczenia przez Zarząd z powodu:

– nieprzestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,

– skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione umyślnie,

– notorycznego unikania udziału w pracach Stowarzyszenia,

– niepłacenia składek członkowskich przez okres pół roku,

– działania na szkodę Stowarzyszenia.

c) skreślenia z członkostwa dokonanego przez Zarząd na wniosek złożony przez co najmniej dziesięciu członków Stowarzyszenia,

d) utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,

e) śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.

2. Członek niewykonujący obowiązków statutowych z przyczyn od niego niezależnych może być pozbawiony członkostwa przez wykreślenie z listy członków w drodze uchwały Zarządu.

3. Od decyzji Zarządu o wykluczeniu z członkostwa w Stowarzyszeniu lub o skreśleniu z członkostwa w Stowarzyszeniu przysługuje członkowi prawo odwołania się do Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o podjętej uchwale Zarządu.

4. Zarząd jest zobowiązany podjąć decyzję w przedmiocie wykluczenia lub skreślenia członka w terminie 30 dni od zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 1 pkt b) i pkt c).

ROZDZIAŁ IV

Władze Stowarzyszenia, Sekcje

§13

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zebranie Członków,
 2. Organy kolegialne  pochodzące z wyboru:

a) Zarząd,

b) Komisja Rewizyjna.

§14

 1. Władze Stowarzyszenia (organy kolegialne pochodzące z wyboru) wybierane są przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej 1/3 ogólnej liczby uprawnionych do głosowania członków zwyczajnych Stowarzyszenia. Walne Zebranie Członków może zdecydować o przeprowadzeniu głosowania tajnego.
 2. Kadencja organów kolegialnych Stowarzyszenia pochodzących z wyboru trwa dwa lata.

§15

 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:

a) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,

b) z głosem doradczym – członkowie uczestnicy, wspierający, honorowi oraz zaproszeni przez Zarząd goście.

2. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

a) uchwalanie statutu, podejmowanie uchwał o zmianach w statucie,

b) powoływanie i odwoływanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

c) uchwalanie głównych kierunków i programów działania Stowarzyszenia,

d) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdania z działalności ustępujących władz,

e) podejmowanie uchwały w przedmiocie absolutorium dla ustępujących władz,

f) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej, w tym sprawozdania finansowego.

g) uchwalenie budżetu,

h) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu w sprawie wykluczenia lub skreślenia z członkostwa w Stowarzyszeniu,

i) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,

j) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,

k) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,

l) podejmowanie uchwały w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.

§16

 1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
 2. Walne Zebranie Członków jest ważne i zdolne do podejmowania uchwał, jeżeli jest na nim obecnych co najmniej 1/3 ogólnej liczby uprawnionych do głosowania członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
 3. Zarząd Stowarzyszenia zwołuje Walne Zebranie poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Stowarzyszenia oraz poprzez pisemne zawiadomienie wysłane e-mailem lub SMS dla wszystkich członków Stowarzyszenia na co najmniej 14 dni przed wyznaczonym terminem posiedzenia. Zawiadomienie powinno zawierać termin, miejsce i proponowany porządek obrad.
 4. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd raz w roku jako sprawozdawcze i co dwa lata jako sprawozdawczo – wyborcze. Zwyczajne Walne Zebranie Członków powinno zostać zwołane do 30 czerwca każdego roku kalendarzowego.
 5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może być zwołane przez Zarząd na skutek:

a) pisemnego wniosku co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia,

b) pisemnego wniosku Komisji Rewizyjnej,

c) z własnej inicjatywy Zarządu.

6. W przypadkach, o których mowa w ust. 4 pkt a) i b), Zarząd ma obowiązek zwołać Walne Zebranie Członków w terminie 14 dni od daty otrzymania wniosku co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia lub wniosku Komisji Rewizyjnej. Termin Walnego Zebrania Członków powinien zostać wyznaczony nie później niż na 1 miesiąc od daty otrzymania przez Zarząd w/w wniosków. W sytuacji nie zwołania przez Zarząd Walnego Zebrania Członków w w/w terminie, wówczas Walne Zebranie zwołuje niezwłocznie Komisja Rewizyjna.

§17

 1. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym, przy obecności co najmniej 1/3 ogólnej liczby uprawnionych do głosowania członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
 2. Uchwała Walnego Zebrania Członków w przedmiocie odwołania Zarządu bądź Komisji Rewizyjnej (bądź jego poszczególnych członków) przed upływem ich kadencji zapada większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej 1/3 ogólnej liczby uprawnionych do głosowania członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

§18

 1. Zarząd jest organem władz Stowarzyszenia o charakterze wykonawczym, działającym pomiędzy Walnymi Zebraniami Członków.
 2. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków.
 3. Zarząd reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.
 4. Reprezentacja Zarządu jest dwuosobowa. Oznacza to, że do reprezentowania Stowarzyszenia na zewnątrz, w tym do podpisywania dokumentów oraz składania wszelkich oświadczeń, jak i zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu Stowarzyszenia wymagane jest współdziałanie Prezesa Zarządu lub Wiceprezesa Zarządu łącznie ze Skarbnikiem.

§19

 1. Zarząd Stowarzyszenia składa się z 5 członków, w tym Prezesa, Wiceprezesa, Skarbnika, Sekretarza i Członka Zarządu,  wybieranych spośród członków Stowarzyszenia.
 2. Członkowie Zarządu mogą zostać wybrani do pełnienia funkcji w Zarządzie na kolejne kadencje.
 3. Podział funkcji w Zarządzie Stowarzyszenia dokonuje Walne Zebranie Członków w momencie ich wyboru.
 4. Członkiem Zarządu może zostać wybrana osoba, która nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 5. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Zarządu Stowarzyszenia, w tym Prezesa lub Wiceprezesa Zarządu. W sytuacji równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa Zarządu, a w przypadku jego nieobecności Wiceprezesa Zarządu. Na podstawie uchwały pełnego składu Zarząd może podejmować uchwały w głosowaniu tajnym.
 6. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na trzy miesiące.
 7. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu lub Wiceprezes Zarządu lub Sekretarz.

§20

 1. Do kompetencji Zarządu należy:

a) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz oraz działanie w jego imieniu,

b) realizowanie uchwał, wytycznych i zaleceń Walnego Zebrania Członków,

c) kierowanie całokształtem działalności Stowarzyszenia, zgodnie z celami statutowymi,

d) sporządzanie sprawozdań z działalności,

e) zarządzanie i dysponowanie majątkiem i funduszami Klubu zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania,

f) podejmowanie decyzji w sprawach nabycia i zbycia majątku nieruchomego i ruchomego,

g) określanie wysokości składek członkowskich i wpisowego,

h) uchwalanie planów działania i planów finansowych,

i) zwoływanie Walnych Zebrań Członków,

j) powoływanie jednostek, sekcji i klubów problemowych i zatwierdzanie ich regulaminów,

k) przyjmowanie, wykluczanie oraz skreślanie członków Stowarzyszenia,

l) podejmowanie uchwał dotyczących w szczególnych przypadkach zwalniania z obowiązku płacenia składek członkowskich,

m) podejmowanie decyzji we wszelkich innych sprawach nie podlegających kompetencji innych władz Stowarzyszenia.

§21

 1. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób wybieranych spośród członków Stowarzyszenia.
 3. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą zostać wybrani do pełnienia tej funkcji na kolejną kadencję.
 4. Komisja Rewizyjna przeprowadza co najmniej raz w roku kontrolę statutowej i finansowo-gospodarczej działalności Stowarzyszenia.
 5. Komisja Rewizyjna ma prawo występowania do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądania wyjaśnień oraz usunięcia nieprawidłowości.
 6. Komisja Rewizyjna ma prawo wnioskować o zwołanie przez Zarząd Nadzwyczajnego  Walnego Zebrania Członków, a w przypadku nie zwołania przez Zarząd w/w zebrania, samodzielnie zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie.
 7. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
 8. Komisja Rewizyjna ma obowiązek składać Walnemu Zebraniu Członków corocznie sprawozdanie ze swojej działalności.
 9. Uchwały Komisji Rewizyjnej, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zapadają zwykłą większością głosów w obecności wszystkich członków Komisji. Na podstawie uchwały pełnego składu Komisja Rewizyjna może podejmować uchwały w głosowaniu tajnym.
 10. Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz Klubu złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.

§22

W razie, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu nastąpi w wyborach uzupełniających lub wyborach nowych władz Stowarzyszenia, przeprowadzonych w trakcie Walnego Zebrania Członków, które winno zostać zwołane w terminie 30 dni od daty zmniejszenia się władz Stowarzyszenia. 

ROZDZIAŁ V

Majątek i fundusze Stowarzyszenia

§23

 1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze:
 2. Na fundusz Stowarzyszenia składa się:

a) wpisowe i składki członków Stowarzyszenia;

b) darowizny, zapisy, spadki, dotacje, subwencje,

c) dochody z działalności statutowej,

d) dochody z majątku Stowarzyszenia.

3. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na kontach Stowarzyszenia

4. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

5. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.

 ROZDZIAŁ VI

Postanowienia końcowe 

§24

Zmiana statutu może być uchwalona przez Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków Walnego Zebrania i wymaga zatwierdzenia przez organ rejestrowy.

§25

 1. Rozwiązanie się Stowarzyszenia następuje w przypadku podjęcia uchwały przez Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów ogólnej liczby uprawnionych do głosowania członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
 2. Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia powinna określać przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie zastosowanie mają przepisy ustawy- Prawa o Stowarzyszeniach.

Niniejszy statut uchwalony został uchwałą nr 2  z dnia 09 stycznia 2018r. zebrania założycielskiego Stowarzyszenia pn.:  Klub Kibica Siatkówki Jastrzębie.

 

 

 Pobierz STATUT